Motor DKM - Motor giảm tốc mini - hộp giảm tốc DKM Hàn Quốc chính hãng giá sỉ 0909.801.822

Hộp Số Giảm Tốc DKM - Kiểu G

Hộp Số Giảm Tốc DKM  (Loại G) có Kích thước khung: 60/70/80/90mm
- Size 60mm Tỷ số truyền  3:1∼250:1
-Size 70mm tỉ số truyền 3:1∼180:1
- Size 80mm tỉ số truyền 3:1∼360:1
- Size 90mm Tỷ số truyền 2:1∼200:1
Xem thêm
Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 7GBK-36BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 7GBK-36BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 36 : 1/36
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-100BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-100BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 100 : 1/100
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-18BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-18BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 18 : 1/18
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-20BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-20BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 20 : 1/20
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-25BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-25BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 25 : 1/25
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-30BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-30BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 30 : 1/30
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-40BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-40BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 40 : 1/40
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-50BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-50BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 50 : 1/50
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-60BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-60BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 60 : 1/60
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-75BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-75BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 75 : 1/75
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-9BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9GBK-9BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 9 : 1/9
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 7GBK-75BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 7GBK-75BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 75 : 1/75
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-10BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-10BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 10 : 1/10
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-30BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-30BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 30 : 1/30
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-40BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-40BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 40 : 1/40
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-50BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-50BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 50 : 1/50
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-60BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-60BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 60 : 1/60
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-75BMHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 8GBK-75BMH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 75 : 1/75
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, I - Induction Motor 2Pole